Nysa
Technikum
Technikum nr 4 w Nysie - ZST Nysa - 1TK-tech.architek.krajobrazu
Nazwa oddziału

 1TK-tech.architek.krajobrazu

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik architektury krajobrazu

Opis

Technik architektury krajobrazu – Kreator ogrodów i zieleni!


  Prestiżowy zawód na miarę XXI wieku! 

    

    Technik architektury krajobrazu to swoisty artysta, który swoją pracą i pomysłowością upiększa świat. Tworzy projekty i programy zagospodarowania terenów zieleni miejskiej, obiektów architektury krajobrazu czy terenów niezurbanizowanych.

     Absolwent znajdzie pracę w firmach ogrodniczych zajmujących się zakładaniem i pielęgnacją terenów zielenibiurach projektowych, jednostkach administracji samorządowej (m.in. w wydziałach: ochrony środowiska i pielęgnacji zieleni, geodezji i kartografii), placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody), szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych oraz ogrodach botanicznych. Jest także przygotowany do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej  lub kontynuowania nauki w szkołach wyższych.

W zawodzie wyodrębniono następujące kwalifikacje:

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Wykaz przedmiotów:

  • kształcenie zawodowe teoretyczne:

1.       bezpieczeństwo i higiena pracy w architekturze krajobrazu

2.       rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu

3.       ochrona i kształtowanie krajobrazu

4.       stylizacja ogrodów

5.       obiekty małej architektury krajobrazu

6.       przepisy ruchu drogowego kategorii T

 

  • kształcenie zawodowe praktyczne:

1.       podstawy projektowania

2.       pracownia urządzania i pielęgnacji terenów zieleni

3.       rośliny ozdobne w aranżacji wnętrz

4.       projekty obiektów małej architektury krajobrazu

5.       prace w obiektach małej architektury krajobrazu

 

  • praktyka zawodowa:

1.       4 tygodnie - 140 godz. - kl. III

2.       4 tygodnie - 140 godz. - kl. IV