Nysa
Technikum
Technikum nr 4 w Nysie - ZST Nysa - 1TB-tech.budownictwa
Nazwa oddziału

 1TB-tech.budownictwa

Liczba miejsc

 24

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik budownictwa

Opis

Technik budownictwa – Spec od budowy!

               Zatrudnienie murowane!

Technik budownictwa prowadzi i nadzoruje roboty ziemne, roboty budowlane stanu surowego i wykończeniowe, prace związane z utrzymaniem obiektów budowlanych oraz ich przebudową i rozbiórką. To najpopularniejszy zawód budowlany, przygotowujący do organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy.

     Absolwent znajdzie pracę w biurach projektowych, firmach zarządzających zasobami mieszkaniowymi, laboratoriach badających jakość materiałów budowlanych, dużych przedsiębiorstwach budowlanych organizując prace robotników, analizując koszty budowy i planując pracę na budowach. Możliwość stworzenia własnej firmy budowlanej lub kontynuowanie nauki w szkołach wyższych.

W zawodzie wyodrębniono następujące kwalifikacje:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Wykaz przedmiotów:

·       kształcenie zawodowe teoretyczne

1.       bezpieczeństwo i higiena pracy

2.       język  angielski zawodowy w budownictwie

3.       rysunek budowlany

4.       podstawy budownictwa

5.       technologia robót murarskich i tynkarskich

6.       dokumentacja budowlana

7.       podstawy konstrukcji budowlanych 

·       kształcenie zawodowe praktyczne:

1.       wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

2.       organizacja produkcji budowlanej

3.       kosztorysowanie robót budowlanych

4.       posługiwanie się dokumentacją budowlaną

·       praktyka zawodowa:

1.       4 tygodnie - 140 godz. - kl. III

2.       4 tygodnie - 140 godz. - kl. IV