Nysa
Technikum
Technikum nr 1 w Nysie - CKZiU Nysa - 1TO-tech.urz.odnawialnych
Nazwa oddziału

 1TO-tech.urz.odnawialnych

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Opis

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.
W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.
Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
2) wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
3) konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
4) kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
5) sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Opis zawodu
Zajmuje się projektowaniem i nadzorowaniem wykonania instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej (kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę). Kontroluje prawidłowe funkcjonowanie wyposażenia sanitarnego budynków, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych.
Zadania zawodowe
- wykonuje szkice i rysunki instalacji sanitarnych i grzewczych
- projektuje instalacje grzewczą
- lokalizuje urządzenia i instalacje grzewcze, w razie potrzeby usuwa usterki
- prowadzi budowę / nadzoruje stan instalacji i urządzeń sanitarnych
- nadzoruje eksploatację instalacji sanitarnych i grzewczych
- zajmuje się doborem materiałów, sprzętu, maszyn, narzędzi do wykonania instalacji sanitarnej
- kontroluje jakość wykonania robót instalacyjnych, zgodność z dokumentacją techniczną oraz prawem budowlanym
- przeprowadza próby szczelności i ciśnienia
- organizuje i kieruje pracą brygady roboczej
- sporządza kosztorysy, ofert przetargowe i kalkulacje
- zna i stosuje podstawowe akty prawne, normy techniczne z zakresu prawa budowlanego
- potrafi udzielić pierwszej pomocy
- organizuje stanowisko pracy i dobiera materiały zgodnie z zasadami ergonomii, bhp, przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska

Stanowiska pracy
Firmy i przedsiębiorstwa, które zajmują się instalacją oraz produkcją kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń technicznych energii odnawialnej. Serwisy zajmujące się obsługą tych urządzeń. Firmy projektujące i montujące kotłownie ekologiczne, firmy dystrybucyjne i doradcze, hurtownie.

Predyspozycje
- dobra koordynacja wzrokowo- ruchowa
- sprawność fizyczna i dobry stan zdrowia
- umiejętności organizacyjne, dobra komunikatywność
- spostrzegawczość, dokładność

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE od 2019 r.:
ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Szczegółowe informacje o warunkach rekrutacji oraz zawodach wraz z opisami i filmami znajdziesz na www.ckziu.nysa.pl