Nysa
Technikum
Technikum nr 1 w Nysie - CKZiU Nysa - 1TM-tech.mechanik
Nazwa oddziału

 1TM-tech.mechanik

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik mechanik

Opis

Technik mechanik to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, zasad działania? i projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych.?W swojej pracy w pełni wykorzystuje współczesne technologie komputerowe.?Zadaniem technika mechanika jest tworzenie wielofunkcyjnych produktów o złożonej budowie, z zastosowaniem najnowocześniejszych metod i technologii wytwarzania części maszyn. Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym. Duża rozmaitość zadań zawodowych, szeroki asortyment maszyn występujących w poszczególnych miejscach pracy, specyfika różnych procesów technologicznych i organizacyjnych nakłada na technika mechanika wymóg posiadania kwalifikacji o pewnej uniwersalności. Zdobyta wiedza podstawowa ma mu umożliwić szybkie dostosowanie się do zmieniającej sytuacji na rynku pracy.?

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

zdobycie tytułu technika mechanika
przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach. 
uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających
MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

W TRAKCIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ

projektować i wytwarzać części maszyn i urządzeń,
dokonywać montażu maszyn i urządzeń,
instalować i uruchamiać maszyny i urządzenia,
obsługiwać maszyny i urządzenia,
organizować proces produkcji.
PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Technik mechanik powinien charakteryzować się:

zdolnościami manualnymi,
starannością,
zmysłem technicznym,
poczuciem odpowiedzialności,
sumiennością,
kreatywnością,
dobrą pamięcią i zdolnością koncentracji,
dokładnością i terminowością,
samokontrolą i cierpliwością,
umiejętnością pracy pod presją czasu,
umiejętnością nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
gotowością do ciągłego samokształcenia się.


MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA
W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły średniej dają tytuł technika mechanika, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.?Absolwenci technikum mechanika mają doskonałe podwaliny do dalszego kształcenia się na poziomie politechnicznym w większości kierunków.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik może podejmować pracę w? sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej? są zatrudniani na stanowiskach związanych z: obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem? maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i naprawą eksploatowanych maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Szczegółowe informacje o warunkach rekrutacji oraz zawodach wraz z opisami i filmami znajdziesz na www.ckziu.nysa.pl