Nysa
Technikum
Technikum nr 2 w Nysie - ZSiPO Nysa - 1TW - technik weterynarii
Nazwa oddziału

 1TW - technik weterynarii

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

Zawody

 Technik weterynarii

OpisAbsolwent uzyskuje wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt, chowu zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących, diagnostyki chorób zwierząt, higieny produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, usług weterynaryjnych.

Przedmioty rozszerzone ogólnokształcące realizowane w trakcie nauki: biologia

Technik weterynarii może pracować w lecznicach weterynaryjnych, przetwórstwie spożywczym, fermach przemysłowych, w zakładach hodowli zwierząt, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Absolwent może samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolnicze lub pracować w firmach agrobiznesu.

Wyposażenie pracowni gwarantuje przekazywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności na wysokim poziomie..